Najogólniej rzecz ujmując, w przypadku kredytu walutowego denominowanego kwotę kredytu określa się w umowie w walucie obcej, lecz wypłata kwoty kredytu i jego spłata następuje w polskich złotych. Wysokość rat kapitałowych i odsetek jest kolei przeliczana przez bank na podstawie obowiązującej tabeli kursowej. Pomimo iż w treści umowy kredytowej, w przypadku kredytu dominowanego wartość zadłużenia została określona wprost w obcej walucie, to jednak posiadacze tego rodzaju kredytów w określonych okolicznościach mają możliwość skutecznego unieważnienia kredytu dominowanego. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj: https://www.krp-ks.pl/niewaznosc-kredytu-we-frankach-mozliwe-roszczenia/

Nieważność kredytu denominowanego.

Z pozoru najprostszą przesłanką przemawiającą za unieważnieniem umowy kredytu denominowanego jest złamanie przez bank zasady walutowości, obowiązującej w prawie polskim do 24 stycznia 2009 roku. Do tego okresu czasu wszelkie zobowiązania finansowe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogły być wyrażone wyłącznie w walucie polskiej. Co za tym idzie, banki nie były wówczas uprawnione do udzielania zobowiązań kredytowych, gdzie kwota i waluta kredytu zostały wyrażone w obcej walucie.

Kolejną istotną przesłanką jest sprzeczność treści umowy kredytowej z treścią normy wyrażonej w art. 69 ustawy Prawo bankowe, jak również określenie w treści umowy kwoty kredytu w sposób nieprecyzyjny, tj. kwoty opisanej w walucie obcej, lecz wypłacanej w polskich złotówkach według nieznanego kursu, który został ustalony w sposób dowolny przez bank.

Warto również podważyć treść tzw. klauzul indeksacyjnych zawartych w treści umowy kredytowej. Klauzule indeksadyjne prowadzą bowiem do tego, że bank może w dowolny sposób kształtować kursy walut w konsekwencji czego nie dojdzie do splaty nominalnej wartości kredytu. 

Jaki jest skutek uniewaznienia kredytu dominowanego

W przypadku uznania umowy kredytu denominowanego za nieważną jej strony będą zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń, które nie zostały przedawnione. Frankowicz powinien zatem zwrócić otrzymaną od banku kwotę kredytu bez wszelkich prowizji i odsetek. Z kolei bank ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy wszystkie kwoty na poczet spłaty zobowiązania kredytowego.

Warto pamiętać, że nieważność umowy kredytu denominowanego pociąga za sobą także nieważność wszelkich ustanowionych zabezpieczeń na poczet spłaty zobowiązania, w szczególności w postaci hipoteki. Po więcej informacji na ten temat znajdziesz na blogu strony https://www.krp-ks.pl/.

Przeczytaj koniecznie:

https://funnybox.pl/czym-adwokat-rozni-sie-od-radcy-prawnego/